(Quên mật khẩu)

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Cổng thông tin đào tạo qua mạng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị hoạt động theo:

Nghị định 72/2013/NĐCP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT về quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.