Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Cổng thông tin đào tạo qua mạng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị hoạt động theo:

Nghị định 12/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT về quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.